Osobní horoskop

V den a hodinu vašeho narození byly nebeské tělesa umístěny následovně a utvořily tak unikátní charakteristiku vaší osobnosti. Níže se dozvíte, co tyto polohy planet, měsíce a ascendentu znamenají.

6aH28°37'7b8c9d10e11f12gK19°53'1B12°21'hD23°30'2F11°46'iC23°52'3A10°15'G11°23'jJ20°20'4k5I14°05'lE29°56'

10°15' j (i)

Vaše sluneční znamení je Kozoroh

A Slunce: charakterizuje povahové rysy, identitu jedince a to jak půsoobíme na ostatní; pod slunečním vlivem se člověk rozvíjí a seberealizuje; původ a zdroj energie

alfa Cap RA:20H19m Dec:-12°30' Dabih RA:20H22m Dec:-14°44' psi Cap RA:20H47m Dec:-25°13' theta Cap RA:21H7m Dec:-17°10' iota Cap RA:21H23m Dec:-16°46' zeta Cap RA:21H28m Dec:-22°20' Nashira RA:21H41m Dec:-16°35' Deneb Algedi RA:21H48m Dec:-16°3' omega Cap RA:20H53m Dec:-26°51'

Přirovnání zrozenců ke skutečnému kozorohovi je velmi příhodné. Kozoroh je totiž horolezec, který se sám pohybuje po vrcholcích zasněžených hor. Povaha těchto lidí se mu velmi podobá. Jsou většinou osamoceni a jejich pohled na svět je zcela realistický a materialistický. A jednají většinou k vlastnímu prospěchu.

Kozorozi jsou praktičtí, zdrženliví, důkladní, vytrvalí a vážní, protože vědí, že bez práce a námahy ničeho nedosáhnou. Mají smysl pro povinnost a jsou to lidé práce a vůle. Často působí vážně, přemýšlivě, ale přitom ctižádostivě, trpělivě a hlavně nepodplatitelně. Jejich život bývá velmi prostý a do sebe uzavřený. Rozhodují se pomalu, jelikož se snaží získat nejdříve všechny potřebné informace.

Mezi jejich slabou stránku patří mnohdy lakomost, která dokáže vzrůst do obrovských rozměrů. V extrémních případech dokonce i když mají spousty peněz, raději umírají hlady, než aby je utráceli. Snaží se věci dělat přesně, což vede k puntičkářství. Neznají velkorysost, protože vždy mají na zřeteli v první řadě vlastní hlediska a zájmy. Jejich zdraví také nemá příliš dobré základy a proto jsou často nemocní.

V práci razí názor, že pokud chcete dosáhnout úspěchu a moci, musíte pilně pracovat a svoji odměnu si tak zasloužíte. Jejich ctižádostivost sleduje většinou takové cíle, které když nepřinesou peníze, tak alespoň čest.

V lásce se dokážou rozohnit pro nějaké ideály, mnohdy však jen jednostranně. Avšak jsou velmi věrní a věrní zůstávají díky jejich sympatiím. Přesto manželství těchto zrozenců nebývá příliš šťastné, protože jej uzavírají většinou z rozumu. Zklamání z manželství a mnohé nepřátelské spory, vedou v pozdějších letech k zatrpklosti.

12°21' h (g)

Měsíc ve Štíru

B Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Při umístění Měsíce ve Štíru takový jedinec bývá hluboce emočně spojen s děním kolem něj. Se vším co dělá, jak se vyjadřuje on, s kým se schází a jak na něj tento člověk působí. Bezpečně se cítíte s někým komu věříte a před kým se můžete vyjadřovat upřímně a dát plný průchod své emocionalitě. Naopak pokud tento pocit bezpečí bude chybět, uzavíráte se do sebe.

Ve stresu ale máte problém zbavit se obav a nepříjemného pocitu. V okamžiku, kdy se cítíte ohrožení, stáváte se přehnaně žárlivými, až pomstychtivými. V krizových situacích si pěstujete až závislost.

19°53' g (f)

Ascendent ve Vahách

K Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

pro určení doplňte čas a místo

23°52' i (⛎)

Merkur ve Střelci

C Merkur: charakterizuje náš intelekt a schopnost se vyjadřovat a komunikovat; důležitou roli hraje také v oblasti vztahů nebo v osobním rozvoji

Umístění otevřeného a pozitivního Merkuru ve Střelci může poukazovat na jedince, kteří velmi rádi cestují, poznávají nové kultury, získávají cenné zkušennosti a znalosti a učí se cizím jazykům.U takovýchto lidí je také skvěle rozvinut um vyprávět příběhy – upoutat umí jak obsahem, tak barvou hlasu. Jsou dobří také ve schopnosti vidět širší souvislosti a dobrat se k jádru věci. 

23°30' h (g)

Venuše ve Štíru

D Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

Umístění Venuše ve Štíru obvykle není ideální kombinací – perou se zde příliš rozporuplné vlastnosti. Není tak divu, že býváte často zmateni a vztahy nenavazujete ani neopouštíte snadno. Na jednu stranu toužíte po lásce, na druhou stranu jste rádi sami. Můžete být v důsledku přemíry emocí velmi romantičtí, avšak také majetničtí s tendencemi podmaňovat si přemět své lásky. 

29°56' l (l)

Mars v Rybách

E Mars: charakterizuje naši energii a sílu – ať už fyzickou, či psychickou; ovlivňuje také naši chuť k životu, oblasti sexu, zdraví a sportu

Lidé s Marsem umístěným v Rybách mívají sklon rychle a energicky vplouvat do situací, ale jakmile se v nich octnou, a neví si rady, hledají si únikovou cestičku. Typicky reagujete prudce a nepředvídatelně. Energie na úrovní emocí je při tomto umístění vysoká, proto často nacházíte uplatnění v oblasti umění.

11°46' i (⛎)

Jupiter ve Střelci

F Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Umístění Jupiteru ve vlastním znamení, tedy ve Střelci, posiluje vliv této planety. Přináší s sebou optimismus a veselí, ale také zájem o cestování a cizí kultury. Toto umístění však přináší i negativní aspekty: například lehkomyslnost a přílišné zveličování malicherností. Rádi trávíte čas v přírodě. Velkou hodnotu má pro vás také vzdělání, poznání a duchovní bohatství. 

11°23' j (i)

Saturn v Kozorohu

G Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Saturn ve vlastním znamení – tedy v Kozorohu – naznačuje, že takový člověk bude mít silnou disciplínu, smysl pro povinnost, bude poslušný, až submisivní a velmi zodpovědný. Vždy se snažíte dodržovat zásady. V životě pro vás hraje velkou roli tradice. Většinou ji ctíte a tvrdohlavě si za ní stojíte, máte však tendence ji spíše zavrhovat. Obzvláště, pokud je tato tradice již staromódní.

28°37' a (a)

Uran v Beranu

H Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

U lidí, kteří mají Uran umístěn v Beranu, obecně očekáváme radikální změny. Toužíte po nových zdrojích vzrušení, po všem zajímavém a neprobádaném. Můžete učinit velké vynálezy, které předčí velikost doby. Nenecháte se ničím rozhodit. Jste sví i v situacích, které vyžadují rychlé rozhodování, nezávislé myšlení. Pod stresem jste schopni vydat ze sebe to nejlepší. 

14°05' l (k)

Neptun v Rybách

I Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

V tomto umístění, tedy Neptunu v Rybách, je tato planeta umístěna ve vlastním znamení, což přináší vysokou míru spirituality. Budete proto velmi silně nábožensky založení, rovněž soucitní a charitativní. Skrze tento postoj se však mohou projevit problémy s vlastní identitou. Ideální je toto umístění pro hudbu, tanec, malbu, či podobné vlohy.

20°20' j (i)

Pluto v Kozorohu

J Pluto: do horoskopu přináší spíše negativní vlivy; dotýká se silných témat, smrti, přežití, zákazů, spravedlnosti obvykle dlouhodobějšího charakteru