Osobní horoskop

V den a hodinu vašeho narození byly nebeské tělesa umístěny následovně a utvořily tak unikátní charakteristiku vaší osobnosti. Níže se dozvíte, co tyto polohy planet, měsíce a ascendentu znamenají.

a4F10°44'bH21°33'5cB24°20'6d7e8fD22°34'9g10A45'E13°53'hC16°26'11i12K12°15'jJ27°40'1k2G31'lI25°13'3

8°45' h (f)

Vaše sluneční znamení je Štír

A Slunce: charakterizuje povahové rysy, identitu jedince a to jak půsoobíme na ostatní; pod slunečním vlivem se člověk rozvíjí a seberealizuje; původ a zdroj energie

Acrab RA:16H6m Dec:-19°51' Dschubba RA:16H1m Dec:-22°40' pi Sco RA:16H0m Dec:-26°10' Antares RA:16H30m Dec:-26°28' Alniyat RA:16H37m Dec:-28°15' epsilon Sco RA:16H51m Dec:-34°19' mi Sco RA:16H53m Dec:-38°4' Grafias RA:16H56m Dec:-42°23' eta Sco RA:17H13m Dec:-43°16' Girtab RA:17H38m Dec:-43°0' iota Sco RA:17H49m Dec:-40°8' kappa Sco RA:17H44m Dec:-39°2' Shaula RA:17H35m Dec:-37°7'

Základním povahovým rysem tohoto znamení je snaha proniknout až na úplné dno všech věcí. Štírům vládne planeta Mars, a kvůli tomu můžeme pozorovat neskonalé protiklady v povaze jednotlivců narozených v tomto znamení. Jeden může být neskonalý lidumil a druhý zase vrah - až natolik jsou protikladní. Proto už jako děti vyžadují velmi opatrné zacházení, i když se může zdát, že vychovávat je je velmi snadné.

Mají úžasnou vůli, která se dovede vyvíjet jak kladně, tak záporně. Většinou Štíři vždy přesně ví co chtějí a jsou tak velmi jistí ve svém vystupování.  Dokážou se rychle a sebejistě rozhodovat a navíc jsou velmi vytrvalí. Na povrchu vypadají klidně, ale uvnitř skrývají jiskru, která dokáže vzplanout velkou vášní, která mnohdy nezná hranic. Jsou velmi odvážní, vytrvalí a snaží se vystupovat diplomaticky.

Mezi jejich slabou stránku patří hlavně pomstychtivost, na zradu nikdy nezapomínají. Na dokonalou příležitost k pomstě si dokážou počkat, tak aby čin byl dostatečně krutý. Dokážou být při tom velmi bezcitní. Můžeme sledovat značné sklony také k lenosti, pýše a žárlivosti. V lásce jsou velmi silně eroticky založení.

Štíři velmi dobře vnímají, rozpoznávají a vše chápou. V zaměstnání se jedná většinou o přírodovědce, lékaře, spisovatele i umělce.

24°20' c (b)

Měsíc v Blížencích

B Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

U jedinců, kteří mají Měsíc situován v Blížencích, můžeme očekávat změny nálad i pocitů. Toto znamení je samo o sobě totiž neklidné, přizpůsobivé a až velmi lehce ovlivnitelné. Proto se často zajímají o to, co si o nich myslí druzí. Příliš mnoho takových detailních informací však může vést k niterním problémům.

Na druhou stranu se vyznačujete i veselou a zářivou povahou, umíte se rychle orientovat a reagovat na měnící se pravidla. Často jste schopni se dívat na situaci z mnoha úhlů pohledu, a to i z těch nových a neočekávaných, a precizně tak reflektovat realitu. Míváte také skvěle vyvinutou koordinaci zraku a hmatu, což výborně využijete například v publicistice.

12°15' j (i)

Ascendent v Kozorohu

K Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

pro určení doplňte čas a místo

16°26' h (g)

Merkur ve Štíru

C Merkur: charakterizuje náš intelekt a schopnost se vyjadřovat a komunikovat; důležitou roli hraje také v oblasti vztahů nebo v osobním rozvoji

Umístění Merkuru ve Štíru dokáže být velmi duchaplné a řízené. U takových jedinců se pak nezřídka objevuje talent pro vtipné poznámky nebo zajímavé konspirační teorie. Každopádně lidé s tímto umístěním mají sklon pohlížet na svět poněkud temně, cynicky a komentovat dění okolo nich až s přehnanou upřímností. Pokud v konverzaci narazí na téma, které je zajímá, dokáží se rozpovídat.

22°34' f (e)

Venuše v Panně

D Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

Lidé s Venuší umístěnou v Panně často druhé (a nejen potenciální partnery) přitahují svou užitečnou, praktickou, ale i skromnou povahou.  Toto umístění často spojujeme se vztahy s lidmi, které poznáte v zaměstnání či prostřednictvím práce. Jste často kritičtí a rozumově založení, to však neznamená, že vaše city jsou o to slabší. Náklonnost často projevujete například i ke zvířatům.

13°53' h (g)

Mars ve Štíru

E Mars: charakterizuje naši energii a sílu – ať už fyzickou, či psychickou; ovlivňuje také naši chuť k životu, oblasti sexu, zdraví a sportu

Ve svém vlastním znamení, tedy ve Štíru, je Mars umístěn velmi silně. Takoví jedinci disponují citem pro rafinovanost. Jsou schopni řešit velmi komplexní úlohy a velmi dobře rozložit svou energii. Zpravidla nic neděláte bez rozmyslu a projevujete velkou vytrvalost. Jakmile si stanovíte svůj směr, který určuje vaše činy, máte schopnost za ním neúnavně kráčet. Máte dobrou paměť a křivdu odpouštíte jen těžko.

10°44' b (a)

Jupiter v Býku

F Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Umístění Jupiteru v Býku často značí člověka, kterému se materiálně či finančně velmi daří. V některých případech může dokonce přitahovat bohatství. V negativním slova smyslu však takovéto postavení v horoskopu může indikovat lakotu, hrabivost nebo samolibost. Ceníte si přírody a darů, které z ní získávají. Dokážete si tak věcí vážit a k životu přistupujete pragmaticky. 

0°31' l (k)

Saturn v Rybách

G Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Saturn v Rybách je umístěn málo ohraničeně. Takoví jedinci tak nezřídka mívají problém se sebekázním. Máte tendenci přizpůsobovat si pravidla tak, jak se vám to hodí, nebo se jim dokonce vyhýbáte. Nedá se tak očekávat přílišný zájem o oblasti života, kde je nutná disciplína. Na druhou stranu však toto umístění může velmi pozitivně ovlivňovat v oblasti umění, hudby nebo herectví. 

21°33' b (a)

Uran v Býku

H Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Toto umístění – tedy Uran v Býku – dokáže být velmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hlediska pak velmi inovativní a pokroková kombinace. V hodnotách se pak do popředí dostává ekonomické a finanční zajištění. Objevuje se i touha po materiálních základech, například v podobě půdy či vlastního bydlení, a s tím spojený jistý neklid, dokud toho není dosaženo.

25°13' l (l)

Neptun v Rybách

I Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

V tomto umístění, tedy Neptunu v Rybách, je tato planeta umístěna ve vlastním znamení, což přináší vysokou míru spirituality. Budete proto velmi silně nábožensky založení, rovněž soucitní a charitativní. Skrze tento postoj se však mohou projevit problémy s vlastní identitou. Ideální je toto umístění pro hudbu, tanec, malbu, či podobné vlohy.

27°40' j (i)

Pluto v Kozorohu

J Pluto: do horoskopu přináší spíše negativní vlivy; dotýká se silných témat, smrti, přežití, zákazů, spravedlnosti obvykle dlouhodobějšího charakteru