Osobní horoskop

V den a hodinu vašeho narození byly nebeské tělesa umístěny následovně a utvořily tak unikátní charakteristiku vaší osobnosti. Níže se dozvíte, co tyto polohy planet, měsíce a ascendentu znamenají.

a4H26'b5c6d7e8f9gE18°19'10A43'hC27°35'11D29°31'iF23°27'12B33'K12°14'jG15°28'J20°34'1k2lI16°07'3

8°43' h (f)

Vaše sluneční znamení je Štír

A Slunce: charakterizuje povahové rysy, identitu jedince a to jak půsoobíme na ostatní; pod slunečním vlivem se člověk rozvíjí a seberealizuje; původ a zdroj energie

Acrab RA:16H6m Dec:-19°51' Dschubba RA:16H1m Dec:-22°40' pi Sco RA:16H0m Dec:-26°10' Antares RA:16H30m Dec:-26°28' Alniyat RA:16H37m Dec:-28°15' epsilon Sco RA:16H51m Dec:-34°19' mi Sco RA:16H53m Dec:-38°4' Grafias RA:16H56m Dec:-42°23' eta Sco RA:17H13m Dec:-43°16' Girtab RA:17H38m Dec:-43°0' iota Sco RA:17H49m Dec:-40°8' kappa Sco RA:17H44m Dec:-39°2' Shaula RA:17H35m Dec:-37°7'

Základním povahovým rysem tohoto znamení je snaha proniknout až na úplné dno všech věcí. Štírům vládne planeta Mars, a kvůli tomu můžeme pozorovat neskonalé protiklady v povaze jednotlivců narozených v tomto znamení. Jeden může být neskonalý lidumil a druhý zase vrah - až natolik jsou protikladní. Proto už jako děti vyžadují velmi opatrné zacházení, i když se může zdát, že vychovávat je je velmi snadné.

Mají úžasnou vůli, která se dovede vyvíjet jak kladně, tak záporně. Většinou Štíři vždy přesně ví co chtějí a jsou tak velmi jistí ve svém vystupování.  Dokážou se rychle a sebejistě rozhodovat a navíc jsou velmi vytrvalí. Na povrchu vypadají klidně, ale uvnitř skrývají jiskru, která dokáže vzplanout velkou vášní, která mnohdy nezná hranic. Jsou velmi odvážní, vytrvalí a snaží se vystupovat diplomaticky.

Mezi jejich slabou stránku patří hlavně pomstychtivost, na zradu nikdy nezapomínají. Na dokonalou příležitost k pomstě si dokážou počkat, tak aby čin byl dostatečně krutý. Dokážou být při tom velmi bezcitní. Můžeme sledovat značné sklony také k lenosti, pýše a žárlivosti. V lásce jsou velmi silně eroticky založení.

Štíři velmi dobře vnímají, rozpoznávají a vše chápou. V zaměstnání se jedná většinou o přírodovědce, lékaře, spisovatele i umělce.

4°33' j (i)

Měsíc v Kozorohu

B Měsíc: charakterizuje nitro, duši, vnitřní já či podvědomí a pod jeho vlivem se tak jedinec stává plachým, uzavřeným, citlivým

Chování lidí s Měsícem umístěným v Kozorohu bývá velmi korektní, někdy až strohé, za každých okolností však vysoce kultivované. Velmi si potrpí na slušné chování a reprezentativní vystupování. Ve společnosti se snaží být uznávanou a váženou osobností. Málokdy se tak chováte opravdu spontálně, či způsobem, který by nějak mohl ohrozit či pošpinit vaši pověst. Lidé z okolí si tak mohou myslet, že jste až příliš upjatí a nudní.

Nebojíte se převzít zodpovědnost, ani pečovat o druhé. Máte vlohy být profesionální učitelé, či pěstouni. V negativním aspektu však býváte přiliš citliví ke stárnutí. Přichází pocit stresu a nejistoty a potřeby materiálního zajistění do budoucna, abyste nikdy v životě nemuseli strádat. Ve stresu také zaujímáte negativistický postoj a k ostatním lidem se chováte odtažitě.

12°14' j (i)

Ascendent v Kozorohu

K Ascendent: charakterizuje naši startovní sílu, náš projev a pohled na svět, názory a vyjadřování

pro určení doplňte čas a místo

27°35' h (g)

Merkur ve Štíru

C Merkur: charakterizuje náš intelekt a schopnost se vyjadřovat a komunikovat; důležitou roli hraje také v oblasti vztahů nebo v osobním rozvoji

Umístění Merkuru ve Štíru dokáže být velmi duchaplné a řízené. U takových jedinců se pak nezřídka objevuje talent pro vtipné poznámky nebo zajímavé konspirační teorie. Každopádně lidé s tímto umístěním mají sklon pohlížet na svět poněkud temně, cynicky a komentovat dění okolo nich až s přehnanou upřímností. Pokud v konverzaci narazí na téma, které je zajímá, dokáží se rozpovídat.

29°31' h (g)

Venuše ve Štíru

D Venuše: souvisí především s naší citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vztahy, ale i psychologii jedince a jeho schopnosti činit rozhodnutí

Umístění Venuše ve Štíru obvykle není ideální kombinací – perou se zde příliš rozporuplné vlastnosti. Není tak divu, že býváte často zmateni a vztahy nenavazujete ani neopouštíte snadno. Na jednu stranu toužíte po lásce, na druhou stranu jste rádi sami. Můžete být v důsledku přemíry emocí velmi romantičtí, avšak také majetničtí s tendencemi podmaňovat si přemět své lásky. 

18°19' g (f)

Mars ve Vahách

E Mars: charakterizuje naši energii a sílu – ať už fyzickou, či psychickou; ovlivňuje také naši chuť k životu, oblasti sexu, zdraví a sportu

Umístění Marsu ve Vahách působí především na vaši duševní stránku. Při náznaku jakékoliv hrozby neváháte vrhat se do bitev. K ostatním dokážete být velmi přívětiví, dokonce štědří. Pokud se cítíte bezpečně, vždy jste ochotni spolupracovat. V intimním životě jste civilizovaní, nedychtíte po hrubosti ani přílišné divokosti.

23°27' i (⛎)

Jupiter ve Střelci

F Jupiter: je symbolem pokroku a událostí; pod jeho vlivem je člověk radostný, až bodrý, v negativním smyslu může podporovat hazard a gamblerství

Umístění Jupiteru ve vlastním znamení, tedy ve Střelci, posiluje vliv této planety. Přináší s sebou optimismus a veselí, ale také zájem o cestování a cizí kultury. Toto umístění však přináší i negativní aspekty: například lehkomyslnost a přílišné zveličování malicherností. Rádi trávíte čas v přírodě. Velkou hodnotu má pro vás také vzdělání, poznání a duchovní bohatství. 

15°28' j (i)

Saturn v Kozorohu

G Saturn: se často ztotožňuje s omezeními a překážkami; pod jeho vlivem se jedinec stává vážným, až uzavřeným

Saturn ve vlastním znamení – tedy v Kozorohu – naznačuje, že takový člověk bude mít silnou disciplínu, smysl pro povinnost, bude poslušný, až submisivní a velmi zodpovědný. Vždy se snažíte dodržovat zásady. V životě pro vás hraje velkou roli tradice. Většinou ji ctíte a tvrdohlavě si za ní stojíte, máte však tendence ji spíše zavrhovat. Obzvláště, pokud je tato tradice již staromódní.

4°26' b (a)

Uran v Býku

H Uran: symbolizuje technický pokrok, nové myšlenky a vynálezy; emoce však musí jít stranou, člověk je pod jeho vlivem svéhlavý až neústupný

Toto umístění – tedy Uran v Býku – dokáže být velmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hlediska pak velmi inovativní a pokroková kombinace. V hodnotách se pak do popředí dostává ekonomické a finanční zajištění. Objevuje se i touha po materiálních základech, například v podobě půdy či vlastního bydlení, a s tím spojený jistý neklid, dokud toho není dosaženo.

16°07' l (k)

Neptun v Rybách

I Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

V tomto umístění, tedy Neptunu v Rybách, je tato planeta umístěna ve vlastním znamení, což přináší vysokou míru spirituality. Budete proto velmi silně nábožensky založení, rovněž soucitní a charitativní. Skrze tento postoj se však mohou projevit problémy s vlastní identitou. Ideální je toto umístění pro hudbu, tanec, malbu, či podobné vlohy.

20°34' j (i)

Pluto v Kozorohu

J Pluto: do horoskopu přináší spíše negativní vlivy; dotýká se silných témat, smrti, přežití, zákazů, spravedlnosti obvykle dlouhodobějšího charakteru